ທົວໂຮງງານ

loading the pvc flooring

ໂຫລດພົມປູພື້ນ pvc

factory photo

ຮູບພາບໂຮງງານ

production line

ສາຍການຜະລິດ

normal packing

ການຫຸ້ມຫໍ່ປົກກະຕິ

on 126 Guangzhou Fair

ໃນ 126 ງານວາງສະແດງກວາງໂຈ